Regulamin serwisu

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Spot Guide Ltd., z siedzibą pod adresem 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ, zwanego dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego Bornholm.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@bornholm.pl.

3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

4. Administrator zobowiązuje się zapewnić nieodpłatną możliwość publikowania i przeglądania ogłoszeń w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

5. Usługi publikacji reklam w Serwisie świadczone są przez podmiot: Spot Guide Ltd., 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ. Usługi te świadczone są wyłącznie dla Użytkowników nie będących konsumentami, na podstawie indywidualnych umów. Cenniki umieszczone w Serwisie mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

6. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.

8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

10. W wypadku wielokrotnego umieszczania przez Użytkownika w tym samym czasie ogłoszeń o identycznej treści, Administrator ma prawo usunąć kopie pierwotnego ogłoszenia

11. Serwis nie bierze udziału w transakcjach, czy umowach między użytkownikami i nie odpowiada za szkody wynikłe między nimi. Zalecamy ostrożność z ograniczeniem zaufania.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu.

13. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

14. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

15. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

16. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odstąpić od umowy zawartej z Administratorem i zażądać usunięcia konta w Serwisie.

17. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w wypadku kilkukrotnego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

18. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

b. zmiany danych Administratora,

c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

19. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

20. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

21. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

reklama na stronie głównej Bornholm.pl
reklama na podstronie Bornholm.pl

Website regulations

1. These Regulations define the rules of using the services provided by Spot Guide Ltd., based at 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ, hereinafter referred to as the "Administrator" as part of the Bornholm.pl website, hereinafter referred to as " service. "

2. Correspondence with the Administrator can be done via email at info@bornholm.pl.

3. A person registered on the Website and using the Website is hereinafter referred to as the "User".

4. The Administrator undertakes to provide free of charge opportunity to publish and view advertisements on the Website. The administrator is obliged to deliver ordered items without defects.

5. Advertising publication services on the Website are provided by the following entities: Spot Guide Ltd., 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ. These services are provided only for Users who are not consumers, based on individual agreements. Price lists placed on the Website are only indicative and do not constitute an offer within the meaning of civil law.

6. The obligations and rights of the parties with respect to the protection of personal data are regulated by the Privacy Policy, which is an integral part of these Regulations.

7. Information on cookies and similar technologies used within the Website are included in the "Policy on cookies and similar technologies", available on the Website.

8. The User declares that he has the rights to the materials posted by him on the Website and delivered to the Administrator. It is forbidden to use illegal materials, obtained in an unlawful manner or infringing the rights of third parties on the Website.

9. The Administrator has the right to remove materials from the Website that violate the previous point.

10. In the event of repeatedly placing advertisements with the same content by the User at the same time, the Administrator has the right to delete a copy of the original advertisement

11. The Service does not take part in transactions or contracts between users and is not liable for damages arising between them. We recommend caution with limited confidence.

12. The website is not responsible for the quality, safety or legality of the goods or services sold as part of the announcement, and the truth and accuracy of their description.

13. To use the Website by the User it is necessary to have a computer (or other electronic equipment with similar capabilities) with access to the Internet, and with the installed program - a web browser.

14. The User has the right to request explanation of the Regulations by the Administrator.

15. The User has the right to complain about the services incompatible with the contract with the Administrator and demand that they be brought into conformity with the contract. The complaint may be submitted via e-mail, by mail to the Administrator's address indicated in point 1 or in person at the Administrator's office at the address indicated in point 1. Each complaint will be individually considered by the Administrator, and if it is legitimate, the User's requests will be met in a manner fixed it.

16. The User has the right to withdraw from the contract concluded with the Administrator at any time and to request the removal of the account on the Website.

17. The Administrator has the right to terminate the contract concluded with the User in the event of several violations of the Regulations by the User.

18. These Regulations may be changed by the Administrator in the event of:

a. changing the subject of the Administrator's activity or the scope of services provided by the Administrator and their prices,

b. changing the Administrator's data,

c. non-compliance of the Regulations with the provisions of law.

19. The amendment of the Regulations may not deprive or limit the User's rights acquired under the previous wording of the Regulations.

20. Users are informed about the change in the Regulations via e-mail and advertisement on the Website 14 days in advance.

21. The User who does not agree to change the Regulations, has the right to terminate further use of the Website with immediate effect.

22. These Regulations come into force on the day of publishing it on the Website.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Instagram