Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest Spot Guide Ltd., adres: 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ (dalej „Administrator”).

2. Administrator prowadzi serwis internetowy Bornholm.pl oraz powiązane z tym serwisem grupy w portalach społecznościowych (dalej łącznie: „Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail info@bornholm.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://bornholm.pl/kontakt , pisemnie na adres siedziby Administratora.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu: prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie; udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem; przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni); kopiowania ogłoszeń zamieszczonych w portalu internetowym bornholm.pl na grupy w portalach społecznościowych, kopiowania ogłoszeń zamieszczonych na grupach w portalach społecznościowych do portalu internetowego, kopiowania ogłoszeń między grupa w portalach społecznościowych.

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów: dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego; prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa; egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu adres korespondencyjny adres IP.

10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem; Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;

okres publikacji ogłoszeń Użytkownika w Serwisie;

okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;

okres przeprowadzania konkursów, których uczestnikiem jest Użytkownik; okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;

okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi; wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;

okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

13. Użytkownik ma prawo do: uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące; otrzymania kopii przetwarzanych danych; uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

20. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:

wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.

21. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.

22. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.

23. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

polityka prywatnosci Bornholm.pl
polityka prywatności Bornholm.pl

Privacy Policy

1. The administrator of personal data is Spot Guide Ltd., address: 5 The Mall, Ealing, London, United Kingdom, W5 2PJ (hereinafter "Administrator").

2. The administrator runs the Bornholm.pl website and related groups on social networks (hereinafter referred to as "Website").

3. The Website User (hereinafter "the User") consents to the processing of his personal data by the Administrator on the terms set out in this privacy policy.

4. All statements, inquiries and information regarding personal data may be submitted to the Administrator via: electronic mail to the email address info@bornholm.pl via the contact form at https://bornholm.pl/kontakt, in writing at address of the Administrator's office.

5. The User's personal data are processed on the basis of art. 6 and other provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (hereinafter "RODO").

6. User's personal data are processed in order to:

keep User's account on the Website;

provide answers to questions and other messages sent by the User via the contact form or e-mail and for further contact with the User;

providing the Administrator with information about offers, promotions, discounts and news (direct marketing);

copying advertisements posted on the bornholm.pl web portal to groups on social networks, copying advertisements posted on groups on social networks to the internet portal, copying announcements between the group on social networks.

7. The User's data is also processed in order to perform the contracts to which the User is a party, or to take other actions at the request of the User prior to the conclusion of the contract.

8. User's data is also processed when it is necessary for purposes arising from legally justified interests performed by the Administrator or by a third party (except for situations in which the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject have overriding nature in relation to these interests) requiring the protection of personal data), including in particular for the purposes of:

making tax settlements in accordance with the provisions of Polish tax law;

bookkeeping in accordance with the provisions of the Accounting Act and other relevant provisions of Polish law;

to enforce debts in accordance with the provisions of the Civil Code and other relevant provisions of Polish law.

9. The Administrator processes the following categories of User's data: name and surname, e-mail address, telephone number, correspondence address, IP address.

10. The recipients of the User's personal data may be:

Employees, contractors, subcontractors and other persons employed or cooperating with the Administrator;

Accounting offices cooperating with the Administrator;

Law firms cooperating with the Administrator;

Entities providing IT services to the Administrator, including, in particular, website hosting services and e-mail services;

Entities providing marketing services to the Administrator;

Entities involved in settlements, including invoice system providers, online payment systems and banks.

11. The User's personal data may be transferred to third countries, but only on the principles described in art. 46 RODO, i.e. provided the recipient provides adequate security. In any event, the User is entitled to receive a copy of the data concerning him.

12. The User's personal data will be kept for the period necessary to achieve the purposes of data processing, i.e. by:

the period of keeping the User's account on the Website;

the period of publication of the User's announcements on the Website;

period of maintaining communication with the User, in particular the period necessary to provide the User with all requested information;

the period of marketing activity by the Administrator; the period of conducting competitions the participant is a User;

the period necessary for the proper performance of contracts concluded with the User;

the time necessary to make tax settlements concerning the User and the period of storage of documentation related to tax settlements required by law;

legally required storage period for accounting documentation;

the time necessary to execute the Administrator's receivables. The User's personal data will be permanently deleted when all the above-mentioned periods have come to an end.

13. The User has the right to:

obtain from the Administrator confirmation whether personal data concerning him are being processed;

receiving a copy of the processed data;

obtaining from the Administrator all information covered by this Privacy Policy.

14. The User has the right to request the Administrator to immediately correct personal data concerning him which is incorrect. Taking into account the purposes of processing, the User has the right to request supplementing incomplete personal data, including by providing an additional statement.

15. The User has the right to request the Administrator to delete personal data concerning him immediately, and the Administrator is obliged to delete personal data without undue delay (subject to the exceptions provided for by law) if one of the following circumstances occurs:

personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;

The user has withdrawn the consent on which the processing is based and there is no other legal ground for processing;

The User raises an objection referred to in point 18 or 19;

personal data have been processed unlawfully;

personal data must be removed in order to comply with a legal obligation under Union law or the law of the Member State to which the Administrator falls;

personal data were collected in connection with offering information society services directly to the child, based on the consent of the child or his / her parent (guardian).

16. The User has the right to request the Administrator to limit processing in the following cases:

when the User questions the correctness of personal data - for a period allowing the Administrator to check the correctness of such data;

when the processing is unlawful and the User opposes the removal of personal data, requesting instead to limit their use;

when the Administrator no longer needs personal data for processing, but it is needed by the User to establish, assert or defend claims;

when the User has lodged an objection referred to in item 18 - until it is determined whether the legitimate grounds on the part of the Administrator are overriding the grounds for objection of the data subject.

17. The User has the right to receive, in a structured, commonly used machine-readable format, personal data that he provided to the Administrator, and has the right to send such personal data to another data administrator without any hindrance from the Administrator to whom this personal data was provided. By exercising the right to transfer data, the User has the right to request that personal data be sent by the Administrator directly to another administrator of personal data, if it is technically possible.

18. The User has the right to object at any time - for reasons related to his special situation - to the processing of his personal data based on legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party. The administrator is no longer allowed to process such personal data, unless he demonstrates the existence of valid legally valid grounds for processing, overriding the interests, rights and freedoms of the data subject, or grounds for establishing, investigating or defending claims.

19. The User has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him for the purpose of direct marketing, and the Administrator is obliged to include such opposition.

20. The User may withdraw consent to data processing at any time. However, it should be remembered that:

the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that was carried out prior to the withdrawal of consent;

despite the withdrawal of consent, the Administrator is still entitled to process data in the scope indicated in points 7-8. withdrawal of consent prevents the Administrator from operating the User's account on the Website and is tantamount to demanding its closing.

21. Providing personal data is a condition of entering into an account for maintaining an account on the Website.

22. Providing personal data is a condition for concluding sales contracts through the Website.

23. The user has the right to lodge a complaint with the supervisory authority, in particular in the Member State of his habitual residence, his place of work or the place of the alleged violation, if he thinks that the processing of personal data concerning him violates the provisions of the GDPR.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Instagram